Λογιστικά - Φοροτεχνικά

 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων φυσικών προσώπων (εμβάσματα, έλεγχοι λογαριασμών κλπ.)
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Οργάνωση & Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων
 • Επίβλεψη & Έλεγχος Λογιστικών Βιβλίων
 • Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων
 • Τήρηση & Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α - Φ.Μ.Υ.
 • Δηλώσεις Ε9
 • Δωρεές - Γονικές Παροχές - Κληρονομιές
 • Ιδρύσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Μεταβιβάσεις - Εξαγορές Εταιριών
 • Δυνατότητα διάθεσης Έδρας για Ελληνικές & Αλλοδαπές Επιχειρήσεις

Εκτύπωση   Email

Author’s Posts