Νέα καταληκτική προθεσμία τέθηκε η 31.10.2022 για την εμπρόθεσμη ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Νέα καταληκτική προθεσμία τέθηκε η 31.10.2022 για την εμπρόθεσμη ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης στο Μητρώο καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.

Επομένως, πρόσωπα που είτε α) δεν τήρησαν την υποχρέωση εγγραφής εντός των προθεσμιών που τέθηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, είτε β) δεν έχουν προβεί σε αρχική καταχώριση στο Μητρώο μετά την ολοκλήρωση σύστασης τους, είτε γ) δεν επικαιροποίησαν το Μητρώο εμπρόθεσμα ως προς αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων, μπορούν να προχωρήσουν σε καταχώριση στο Μητρώο εντός της νέας καταληκτικής προθεσμίας χωρίς πρόστιμα.

Ταυτόχρονα, διευκρινίστηκε ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες.

Η ρύθμιση αυτή για την χρονική επέκταση των προθεσμιών καταχώρισης κρίθηκε αναγκαία σε συνέχεια της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων προκειμένου να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα υπόχρεα πρόσωπα προς συμμόρφωση.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των χρηματικών κυρώσεων κυμαίνεται πλέον από 5.000 έως 40.000 ευρώ ενώ η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεου προσώπου.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δηλαδή για συστάσεις νέων νομικών προσώπων ή για αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που λαμβάνουν χώρα μετά την 31.08.2022, θα ισχύει κανονικά η προθεσμία των 60 ημερών για ενημέρωση του Μητρώου, η οποία θα εκκινεί είτε από την σύσταση του υπόχρεου προσώπου είτε από την ημερομηνία επέλευσης της οποιασδήποτε μεταβολής.

Πηγή: eea.gr


Εκτύπωση   Email

Author’s Posts