logo youtube

Επικαιρότητα

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1019-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1163/2016 (Β'3779/23-11-2016) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΔΕ

on .

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους», παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) που δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα και δεν έχουν - εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης - χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και σκοπεύουν να προβούν σε παύση των εργασιών τους με ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ως άνω Απόφασης (ημερομηνία διακοπής μέχρι και 22-11-2016) θα υποβάλουν στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, τη δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα θα προβαίνουν στη διακοπή των εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία διακοπής τους είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4443/2016 (Α΄232/9-12-2016), τα υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που σκοπεύουν να προβούν στην παύση των εργασιών τους με ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν έχουν εγγραφεί ή μη στο ΓΕ.ΜΗ., θα υποβάλουν τη δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς την προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού ( αποδεικτικού λύσης) από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που εξαιρούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και το έγγραφο σύστασής τους καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. όπως σωματείο, αγροτικός συνεταιρισμός, αστική εταιρεία που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία που δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, κ.λπ. θα συνυποβάλουν με τη δήλωση διακοπής εργασιών το έγγραφο λύσης τους νομίμως δημοσιευμένο, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης διακοπής εργασιών επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1252/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΝΥΗ-6ΩΗ) εγκύκλιο.

Εξαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4446/2016 (Α΄ 240) δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016.

2. Περαιτέρω, με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ελέγχεται πρωτίστως από τον αρμόδιο υπάλληλο εάν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, μεταβολή ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς τα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. όπως αλλαγή επωνυμίας, έδρας, Κ.Α.Δ. (με εξαίρεση την απλή αντιστοίχιση Κ.Α.Δ., για το οποίο βλ. παρακάτω παρ.3), μελών/εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ., νομίμων εκπροσώπων, καθεστώτων Φ.Π.Α., ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.λπ. με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής, η ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβολής της τελευταίας καταχωρηθείσας δήλωσης μεταβολής εργασιών.

Και τούτο διότι οι φορολογούμενοι, ως ενεργές επιχειρήσεις, ενημέρωσαν, ως όφειλαν, τη Φορολογική Διοίκηση με τις μεταβολές που είχαν επέλθει στην επιχείρησή τους, τη συγκεκριμένη χρονικά ημερομηνία, με βάση το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή επρόκειτο για μη ενεργές επιχειρήσεις, έπρεπε να προβούν στη διακοπή των εργασιών τους.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο - που χρησιμοποιεί την κατοικία του ως έδρα, έχει υποβάλει δήλωση μεταβολής για αλλαγή κατοικίας - έδρας (λόγω μετακόμισης) στη Δ.Ο.Υ., η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου, εφόσον διαπιστώνεται η μη συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΟΛ.1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Εκτύπωση

ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού, σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου 

Την προηγούμενη εβδομάδα αναδείξαμε το φαινόμενο της εξαφάνισης ασφαλισμένου, αλλά και το φαινόμενο της επαναβάπτισης αυτού και της μητέρας του - το λεγόμενο EFKAALERT - και το αλαλούμ που έχει δημιουργήσει στις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους.

Ο Γενάρης πέρασε, οι ασφαλισμένοι επισκέφτηκαν δεκάδες φορές τα γραφεία του ΕΦΚΑ, τηλεφώνησαν άλλες τόσες,  αλλά το φαινόμενο εξαφάνισης δεν λύθηκε, ούτε παράταση δόθηκε στις ΑΠΔ του Δεκεμβρίου. Μοιραία έτσι, οι επιχειρήσεις επέλεξαν να στείλουν ΑΠΔ χωρίς τους «προβληματικούς» υπαλλήλους.

Πότε θα λυθεί το θέμα; Άγνωστο φυσικά, όπως άγνωστα είναι και πολλά άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την ψήφιση του νόμου 4387/2016, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται με τις διευκρινιστικές (;;;) Εγκυκλίους που εκδίδονται.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν, θα αναδείξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα λεγόμενα «μπλοκάκια», που άλλα είναι αυτά για το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα είναι για το Υπουργείο Εργασίας. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia.gr

Εκτύπωση

EFKA ALERT ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού 

Σήμερα, στη δυνατότητα που μου δίνει το e-forologia σκέφτηκα να μην κάνω ανάλυση φορολογικών ή ασφαλιστικών διατάξεων. Άλλωστε, στα αδήλωτα εισοδήματα έχουμε αναφερθεί εκτενώς, αλλά και στον νόμο 4387/2016, τον γνωστό «νόμο Κατρούγκαλου»: έχουμε αναλύσει πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και το τι θα πληρώσουν τα μπλοκάκια, αν και στους τελευταίους πιστεύω ότι θα χυ  θεί πολύ μελάνι για να καταλάβουμε,  αλλά και για να καταλάβει το Υπουργείο Εργασίας τι πρέπει να κάνει.

Ο νόμος λοιπόν του «κου Κατρούγκαλου», όπως συνηθίζεται να λέγεται, έχει ψηφιστεί από 12/5/2016 και μετράει ήδη 27 ημέρες που έχει τεθεί σε εφαρμογή:

27 ημέρες και 7,5 μήνες ασαφειών, αλλά και ανοργανωσιάς.

27 ημέρες και 7,5 μήνες που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να πληρώσουμε, πως θα το πληρώσουμε, σε ποιους θα κατατίθεται ΑΠΔ αφού όλα δουλεύουν ρολόι, όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους ή στις εμφανίσεις τους οι αρμόδιοι από το Υπουργείο Εργασίας.

Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα, να δούμε και να αναλύσουμε το «ρολόι» της λειτουργίας τους. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia.gr

Εκτύπωση

Πρακτικά θέματα αδήλωτων εισοδημάτων ΠΟΛ.1006 και ΠΟΛ.1009

on .

Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

 

Εχθές κοινοποίησε η ΑΑΔΕ την ΠΟΛ.1009/2017 με την οποία παρέχονται περαιτέρω οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 57-61 του Ν.4446/2016 για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης.

Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μερικές επισημάνσεις.

Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν δηλώσεις και να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31/5/2017. Η ενδιάμεση ημερομηνία της 31/3/2017 αφορά μόνο τον συντελεστή υπολογισμού του πρόσθετου φόρου 8%, αντί για 10%.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, όσοι μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νόμου στη Βουλή (12/12/2016) δεν είχαν παραλάβει οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη που ίσχυε με τις προ υπάρχουσες διατάξεις του Ν.4174/2013.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia.gr

Εκτύπωση

Η επόμενη μέρα για τα ιδιωτικά ιατρεία με το νέο ασφαλιστικό

on .

Της Ολυμπίας Ιωάννου (www.life2day.gr)

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό

 

Χρεοκοπία των ατομικών ιατρείων και κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα επιφέρει το νέο ασφαλιστικό καθώς οι συνολικές επιβαρύνσεις (φορολογικές και ασφαλιστικές) που αναλογούν στους γιατρούς υπερβαίνουν σε ποσοστιαία αναλογία, το 70% του συνολικού εισοδήματος. Oι ασφαλιστικές εισφορές πια θα υπολογίζονται ποσοστιαία επί των κερδών που θα βγάζει μια ατομική επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα .Πρακτικά όμως αυτό τι σημαίνει; Ο κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου Φοροτεχνικός κ Φορολογικός Σύμβουλος Ε.Ε.Α μιλάει στο www.life2day.gr

Το οξύμωρο για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ότι υπάρχουν κενά αναφορικά με τα μπλοκάκια και ότι ενώ έχει ψηφιστεί ο νόμος από τον περασμένο Ιούνιο ’16, έχει περάσει το εξάμηνο, και διευκρινιστικοί εγκύκλιοι δεν έχουνε δοθεί ακόμα, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά και ο κόσμος να μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις.