Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τη μη αναβίωση επανυπολογισμένων οφειλών μετά από απώλεια ρύθμισης

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τη μη αναβίωση επανυπολογισμένων οφειλών μετά από απώλεια ρύθμισης

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες  και αυταπασχολούμενοι, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4611/2019, που αφορούσαν την δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλόμενες από αυτούς ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έρχεται να επιλύσει με τον πλέον ευνοϊκό τρόπο η νέα υπ. αριθμ. 56/2021 (αριθμ. πρωτ. 401836/Σ.128130/12-10-2021) εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, καθώς, σε αντίθεση με τα όσα όριζε η παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.4611/2019, η για οποιονδήποτε λόγο απώλεια της ρύθμισης δεν θα επιφέρει πλέον την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους, αλλά η οφειλή θα παραμένει, όπως αυτή προέκυψε μετά τον σχετικό επανυπολογισμό της.

Ειδικότερα :

Με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (άρθρα 1-18) δόθηκε η δυνατότητα για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών από την 1-1-2002 μέχρι και την  31-12-2018, προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ενεργή, ή μη επαγγελματική δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής αίτησης του ασφαλισμένου.

Συγκεκριμένα, για τις οφειλόμενες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016 δόθηκε η δυνατότητα επανυπολογισμού τους, μετά από επιλογή του ίδιου του οφειλέτη. Ως βάση για τον επανυπολογισμό τους ορίστηκε το ποσό που αντιστοιχούσε στον κατώτατο μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2018 (ήτοι ποσό 586,08 Ευρώ) προσδιορίζοντας την νέα μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σε ποσό 117,22 Ευρώ  και για τον κλάδο υγείας σε 40,73 ευρώ.

Όμως στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.4611/2017 ορίζονταν ότι, η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει μεταξύ άλλων και την δυσμενή για τον οφειλέτη αναβίωση της οφειλής του και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους. Με την νέα εγκύκλιο διευκρινίζονται ζητήματα που πλέον ρυθμίζει η διάταξη του άρθρου 87 του Ν.4826/2021, με την οποία  επέρχεται τροποποίηση της ως άνω διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.4611/2019 .

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται με την ως άνω εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, με τις νέες διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4826/2021 ορίζεται ότι, οι οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής του Ν.4611/2019, έχοντας επιλέξει τον επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.
Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης του Ν.4611/2019,
 μετά από επανυπολογισμό τους, δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά παραμένουν, επανυπολογισμένες, όπως προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι, οι οποίοι λόγω και των ειδικών οικονομικών και υγειονομικών συνθηκών της προηγούμενης περιόδου απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4611/2019, στην οποία είχαν υπάγει τις οφειλές τους, προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έχοντας όμως υποβάλλει αίτηση για τον ευνοϊκό επανυπολογισμό τους, δεν θα απωλέσουν και τον ευνοϊκό επανυπολογισμό της οφειλής τους, η οποία θα παραμείνει στα μέτρα που προσδιορίστηκε μετά τον επανυπολογισμό της και κατά συνέπεια θα μπορεί να ενταχθεί σε νέα τυχόν ρύθμιση, με ποσό μικρότερο της αρχικής (πριν του επανυπολογισμού ) οφειλής.

Πηγή: eea.gr

Author’s Posts