Εκτύπωση

ΠΟΛ 1068/04-03-2014

on .

Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 414/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την οποία:

α) Η ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή και εμπρόθεσμη απόδοση της εισφοράς του ν.δ. 4359/1964 (άρθρο 3 παρ.2) ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η δε είσπραξη της τυχόν οφειλομένης εισφοράς επιδιώκεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. με νόμιμο τίτλο την καταλογιστική πράξη του οργάνου στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα του πρώην Υπουργού Εμπορίου προς καταλογισμό της.

β) Η κατά τα ανωτέρω προβλεπομένη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως της εισφοράς δεν καθιστά ούτε επιτρεπτή ούτε αναγκαία την άσκηση αγωγής, το δε δικαίωμα του Δημοσίου για τον καταλογισμό της τυχόν οφειλομένης εισφοράς παραγράφεται μετά είκοσι έτη από τη γένεση της σχετικής αξιώσεώς του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Χ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ