Εκτύπωση

ΠΟΛ.1015/9.1.2014

on .

Θέμα: Εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελών των ΚΤΕΛ

Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του ν.2963/2001 (ΦΕΚ Α΄ 268/23.11.2001), οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 52 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β.(i) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι η μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρίες μπορεί να γίνει και με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφορικού έργου, από κοινού, από τους μετόχους της ΚΤΕΛ ΑΕ.

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 προστίθεται άρθρο 3α, με το οποίο ορίζεται γενικά ότι, όπου στο ν. 2963/2001 γίνεται αναφορά σε «σύμβαση μίσθωσης ή εκμίσθωσης λεωφορείων» νοείται η ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων και όπου αναφέρεται «εκμισθωτής» νοείται ο μέτοχος της ανωνύμου εταιρίας, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.2.β.(i) του ίδιου νόμου.

2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους μετόχους προς τις ΚΤΕΛ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, περίπτωση β.(i) του ν. 2963/2001, δεν συνιστούν «υπηρεσία εκμίσθωσης αγαθού», αλλά υπηρεσία μεταφοράς.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η εν λόγω μεταφορά υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην περίπτωση που πρόκειται για μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους ή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) στην περίπτωση που αφορά μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων. Για το διαχωρισμό της αμοιβής (αποζημίωση) που λαμβάνουν οι μέτοχοι από τις ΚΤΕΛ ΑΕ κάθε τρίμηνο ανά συντελεστή ΦΠΑ, κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζεται η αναλογία που έχουν ανά συντελεστή ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΕ το ίδιο τρίμηνο.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη των ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, η αντιπαροχή των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1182/13.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2563/21.09.2012) το απαιτητό του φόρου των εν λόγω υπηρεσιών επέρχεται κατά το χρόνο έκδοσης εκκαθάρισης από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.β.(i), και των μελών των ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, που παρέχονται από το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2013 και εφεξής, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΠΟΛ 1182/13.09.2012.