logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1024/24.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επʼ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1022/24.01.2012

on .

ΘEMA: Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Αʼ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 11 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) που αντικατέστησε το άρθρο 83 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) – ΦΕΚ 90Α΄ και αφορούν σε συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές του δικαιούχου προς αυτό και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1021/20.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δυο συντελεστών Ε.Φ.Κ., πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σʼ αυτήν

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1020/13.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010».

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1178/23.8.2011 και ΠΟΛ.1233/17.11.2011, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί και αφορούν την επιλογή για έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, επιτηδευματιών και μη επιτηδευματιών, με τη χρήση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνου (risk analysis), ορίζονται οι παραβάσεις ή οι παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1019/13.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία».

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πολιτών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. για την προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας την Παρασκευή 13-1-2012, η καταβολή των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας καθώς και η θέση των οχημάτων σε ακινησία θα συνεχιστεί και θα γίνεται εμπρόθεσμα έως και την Δευτέρα 16-1-2012.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1018/13.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α' 89), της Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β'. 407) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και των οικ. 2279/22.12.2010 και οικ. 382/12.1.2012 ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων αυτών ορίζεται υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)  κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ..

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1017/13.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1016/13.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2011»

ΣΧΕΤ:α) Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1015/10.01.2012

on .

Θέμα : « Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών

». Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Αʼ) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1011/10.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1014/09.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2012, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1030/15.2.2011 εγκύκλιο μας.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012)

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1012/09.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24−10−2006 (ΠΟΛ. 1125) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του φόρου αυτού, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011 και εφεξής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (210 Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου ασφαλίστρων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1009/04.01.2012

on .

ΘEMA: «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γα΄, γδ΄, γε΄ και γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1006/02.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α/31.12.2011.