logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1053/29.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1054/28.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1059/24.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα, επλήγη από τα επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1050/24.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1049/24.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υποβολή μηνυτήριων αναφορών

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1159503 ΕΞ 2011 έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής μηνυτήριων αναφορών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3943/2011, προς το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1048/24.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1045/23.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1046/21.02.2012

on .

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά με την παρούσα τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1043/21.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1042/16.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επʼ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα.

Α. Κοινοποιούμε κατωτέρω τις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1036/06.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 711/Γ4-67/25.1.2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Eκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις και

β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1034/03.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1035/01.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)»

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 (ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ., διευκρινίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1030/01.02.2012

on .

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1031/31.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή προστίμων, τόσο για την πλαστότητα στοιχείων, όσο και για την εικονικότητα αυτών, όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς ελέγχους.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική με το ως άνω θέμα υπ' αριθμ. 423/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Α' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1028/27.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1022/3.2.2011, τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παρ. 4 και 101 του Κ.Φ.Ε., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011, λόγω μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2011, την υποβάλλουν υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1250/19.12.2011 και με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/2012 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων παρατάθηκε για τα φυσικά πρόσωπα έως και την 5η Μαρτίου 2012 και για τα νομικά πρόσωπα μέχρι την 30ή Απριλίου 2012.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1027/27.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1026/26.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.

Σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 52 του ΚΦΕ και η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου αναριθμήθηκε σε έξι και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1210/6.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε για την εφαρμογή και κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου, ως εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1025/26.01.2012

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.1.2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1023/25.01.2012

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: