logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1163/29.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1162/27.07.2011

on .

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1072/8-4-2011 «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων».


ΓΕΝΙΚΑ
Με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (ΦΕΚ 577 Β'), η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και για τις υπαγόμενες στην απόφαση αυτή υποθέσεις, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων αυτών για τακτικό φορολογικό έλεγχο, οι διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις και η διαδικασία ελέγχου γενικά, καθώς και ειδικός τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1159/22.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).

    Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν. 2238/1994, όπως ισχύει καθώς και το αριθμ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1157/22.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1156/21.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1155/21.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών, φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1154/19.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α) και της Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β'), με τις οποίες η σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς και η διαδικασία έναρξης αυτών ολοκληρώνεται, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αυτοψία στην έδρα τους και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, γραπτών και προφορικών τόσο για τη διενέργεια αυτοψίας κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης και μεταβολής εργασιών όσο και για τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1153/18.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 155/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, λόγω μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου (1/5 εντός των δύο επόμενων εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2523/1997), η δήλωση παραίτησης του φορολογούμενου από την εμπροθέσμως ασκηθείσα προσφυγή του, που έγινε με δήλωση που καταχωρίστηκε στο σχετικό πρακτικό της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, γιατί δεν έγινε με κάποιον από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τρόπους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1152/14.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010»

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1150/14.07.2011

on .

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.11)».

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, περ.β, 4, 5, 6, 7, 8 και 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 27 του Ν.3943/2011 οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1062/01.04.2011, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1151/13.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Α' του Νόμου 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66 Α' /31.3.2011) και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 που αφορά το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1148/12.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1146/05.07.2011

on .

ΘΕΜΑ:«Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων»

Μετά τη διαπίστωση ότι, ο Κ.Α.Δ. 82.99.19.08 έπρεπε εξ αρχής να έχει ενταχθεί στην υποκατηγορία CPA 77.40.19, προστίθεται νέος Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1145/05.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1144/04.07.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» .

Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν. 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο 152 Α/1-7-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένες εγκυκλίους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1142/30.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Με την ΠΟΛ.1105/6.5.2011, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 25/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ (αφού έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών), έγινε δεκτό ότι οι υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», οι οποίοι έχουν εισπράξει την εν λόγω παροχή, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος Ιουνίου χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γίνεται δεκτό, ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις πιο πάνω συμπληρωματικές δηλώσεις χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς πρόσθετους φόρους θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1141/23.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/11.6.2009 εγκύκλιος διαταγή της Υπηρεσίας μας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1140/16.06.2011

on .

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄),σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης. BR>
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3610/2007, ο φορολογούμενος εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών με μείωση στο % των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1138/15.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1137/15.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: