logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1217/21.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1216/21.10.2011

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1222/18.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. 165 Α') με τις οποίες, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/31.8.2010).

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1213/18.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

Όπως είναι γνωστό, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010, μετά από σχετική παράταση (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1206/29.9.2011), είχε ορισθεί η 18/10/2011.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1223/13.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος.

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας κοινοποιούμε οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα που έχουν τεθεί προς ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3986/2011.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1210/06.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1209/06.10.2011

on .

ΘΕΜΑ:"Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του Ν. 3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου"

στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου. Με τη με αριθ. ΠΟΛ. 1126/31-5-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του Ν. 3843/2010, μετά την εφαρμογή του Ν. 3897/2010, στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1208/05.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: "Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών"

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΠΟΛ. 1170/05.08.2011 και 1182/26.8.2011 και με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σε σχέση με πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.3986/2011, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1207/04.10.2011

on .

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1206/29.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1202/29.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Με την ΠΟΛ.1142/30.6.2011 έγινε δεκτό ότι οι υπάλληλοι της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», οι οποίοι έχουν εισπράξει την εν λόγω παροχή, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις τα προς καταβολή ποσά φόρου είναι μεγάλα και περαιτέρω, μεγάλος αριθμός των υπόχρεων έχει επιβαρυνθεί και με το κόστος των τελευταίων ρυθμίσεων (ΕΤΑΚ, φόρος ακίνητης περιουσίας, εισφορές, κλπ.), κρίνεται σκόπιμη η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων, χωρίς πρόσθετους φόρους, θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1204/28.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ).

Μετά από αιτήματα παραγωγικών φορέων που έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Η παράταση αυτή θα καλυφθεί με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1203/28.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1201/26.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1200/23.09.2011

on .

ΘΕΜΑ : Ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων.

Κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(Φ.Ε.Κ.Β΄2026/12-9-2011) η οποία εκδόθηκε κατʼ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄152/1-7-2011), με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης , με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ. και δίνουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1199/21.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπʼ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1195/14.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1191/13.09.2011

on .

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α).

Με το άρθρο 113 του ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α') τροποποιήθηκε ουσιωδώς αφενός η διαδικασία χάραξης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας ενώ αφετέρου χορηγήθηκε εκ νέου η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση του ν. 2971/2001 χωρίς άδεια στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1194/08.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή από το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1193/08.09.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: