logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1087/19.04.2011

on .

Θέμα: Αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών

Με την εγκύκλιο 1083953/4559/1298/0014/ΠΟΛ.1212/22.7.1996 δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των ν.2386/1996 και ν.2399/1996, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι παρ.1 και 5 περ.α΄ και γ΄ του άρθρου 15 του ν.1642/1986 (όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με τον ν.2859/2000), και μεταξύ των άλλων για την αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγούν οι επιχειρήσεις, λόγω του κύκλου εργασιών που πραγματοποίησαν προς τους πελάτες τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1110/13.05.2011

on .

ΘEMA: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1093/26.4.2011»

Με αφορμή ερωτήματα που ανέκυψαν μετά την κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) καθώς επίσης και μετά την άμεση κοινοποίηση της εγκυκλίου ΠΟΛ.1093/26.4.2011, με την οποία παρασχέθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα και τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1080/12.04.2011

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2011, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1079/12.04.2011

on .

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1072/08.04.2011

on .

Θέμα: Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΩΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1068/05.04.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ. ».

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν. 3877/2010 « Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (ΦΕΚ Α΄160/20.9.2010), άλλαξε το πλαίσιο που αφορά το σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1056/28.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1051/18.03.2011

on .

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1050/15.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας”. ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ.1037/22.2.2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων από τις Δ.Ο.Υ., που αφορούν στο περιεχόμενο των διατάξεων της προαναφερόμενης Κοινής Απόφασης, παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1049/15.03.2011

on .

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. πρωτ. Δ30Α4006159ΕΞ2011/21-2-2011 και Δ30Α4006594ΕΞ2011/24-2-2011 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1048/15.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 ορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., κοινοποιούνται με την παρούσα και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1047/14.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδο-κοινοτικές συναλλαγές έτους 2011.

Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια εξομείωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT, όπως αυτά ισχύουν από 1.1.2011 έως 31.12.2011, βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1044/04.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1042/02.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση − Τροποποίηση της αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1043/01.03.2011

on .

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής», που αφορούν σε θέματα Φ.Π.Α. και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1039/25.02.2011

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1038/22.02.2011

on .

ΘEMA: Συμψηφισμός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγών – μελών τους. Διευκρινίσεις.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αγοραπωλησίες αγαθών μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών και παραγωγών - μελών τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1037/22.02.2011

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ . ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης "Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 4 της αναφερόμενης στο θέμα Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 246 Β΄/11-2-2011) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1035/21.02.2011

on .

ΘΕΜΑ: Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων και οδηγιών διευκρινίζονται τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1034/18.02.2011

on .

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010, όλων των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 και της παρ.1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, με τις ίδιες διατάξεις της παρ.1 ορίζεται, ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 31 και της παρ.7 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, εφόσον τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.