logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1136/15.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1081/8.4.2011 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1139/10.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες με τη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1134/08.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1182/16.12.2010 παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1135/06.06.2011

on .

ΘEMA: Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης προς το Δημόσιο, που αφορά δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010.

Με την αρ. 2/2851/0020/4.4.2011 Απόφαση του Γ.Λ.Κ., διετέθη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετική πίστωση στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να επιχορηγηθούν οι Περιφέρειες, για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 υποχρεώσεων τους σε επιτηδευματίες – εκμεταλλευτές μεταφορικών μέσων, από τη μεταφορά μαθητών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1132/06.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 «κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής» του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23.4.2010).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1131/06.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή – φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1130/06.06.2011

on .

ΘΕΜΑ: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ'/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/Β'/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1126/31.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Αʼ), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Αʼ) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208 Αʼ), για ενημέρωσή σας και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1127/26.05.2011

on .

Θέμα:«Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας»

Κοινοποιούμε την παραπάνω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και η οποία εκδόθηκε σε απάντηση του και υποβληθέντος από την υπηρεσία μας ερωτήματος για το αν «υπάγεται σε ΦΠΑ ή σε ΦΜΑ η μεταβίβαση ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί προσθήκη (καθʼ ύψος ή κατʼ επέκταση ή σε βάθος) σε οικοδομή που ξεκίνησε να ανεγείρεται με άδεια του 2005, η οποία (άδεια) αναθεωρήθηκε για προσθήκη μετά την 1/1/2006, δεδομένου ότι οι εργασίες κατασκευής των κτισμάτων που προβλέπονται με την αρχική άδεια της οικοδομής είχαν ξεκινήσει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της αναθεωρημένης άδειας».

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1123/26.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων».

Αναφορικά με ορισμένες διατάξεις του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1062/1.4.2011 και αφορούν σε αντικείμενα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1122/26.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66/31.3.2011), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1062/1.4.2011, καταργείται, από 1.1.2010, η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α΄ του άρθρου 11 του του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81Α΄), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. γ΄ του άρθρου 47 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/ Α΄), για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1119/24.05.2011

on .

ΘEMΑ: 1. Έλεγχος αποδείξεων (κωδ.049). 2. Προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

1. Ως προς τις επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011 που έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1120/23.05.2011

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1118/18.05.2011

on .

ΘΕΜΑ : Περί της εκτέλεσης από το Δημόσιο της αριθμ. 2144/2009 Απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει ορισμένες διατάξεις της αριθμ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-11-2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αναφορικά με το θέμα και μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1116/18.05.2011

on .

Θέμα: Επιλογή της δυνατότητας μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων από τους εφημεριδοπώλες.

Σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α) (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1062/1.4.2011), με την οποία προστίθεται παράγραφος 1α στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, όπου παρέχεται δυνατότητα μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στους εφημεριδοπώλες, των οποίων η δραστηριότητα προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (ΦΕΚ 181Α΄) και οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1114/17.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1113/17.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μʼ αυτές».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1112/12.05.2011

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: