logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1133/27.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: "Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης κατηγορίας επιτηδευματιών στη Β΄ κατηγορία βιβλίων"

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παραγράφου 32 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών και εφημεριδοπώλης, που ήταν απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. υποχρεώνονται από 01.07.2010 στην τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.
Εκτύπωση

ΠΟΛ.1131/20.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010 και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1130/17.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων

Α. Εντατικοποίηση προσωρινών φορολογικών ελέγχων

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1126/06.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 302/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ολομέλεια Διακοπών), με την οποία έγινε δεκτό:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1128/01.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: Διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους «αφανείς επιτηδευματίες»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1925/29.10.2004/L331.13.5-11-2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1125/01.09.2010

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009

Εχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1127/31.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α΄), όπως ισχύει, και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νόμου αυτού.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1123/18.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 όπως ισχύουν.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1122/13.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1120/06.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του Ν .3845 /10 (ΦΕΚ 65 Α/06.05.2010)

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1098/21.06.2010, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του Ν.3845/2010 σχετικά με την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α., σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1124/05.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1119/03.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από διάφορες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών συναρτάται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1118/02.08.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1100/24.6.2010, με την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων που τέθηκαν γραπτά και προφορικά στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε κατωτέρω συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1121/30.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.».

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1116/29.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 20 1 0 - 20 1 1, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1117/27.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από διάφορες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις γουνοποιίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών συναρτάται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1114/19.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων , βοηθητικών χώρων - έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1113/19.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α΄) - Παράταση προθεσμιών

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 92 του Ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α΄/13-7-2010), η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου, ισχύει από 1ης Ιουνίου 2010, και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1115/15.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του N . 3858/2010, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (N . 3588/2007) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1087/11-6-2010

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 34 και 35 (στο κεφάλαιο ΣΤ με τίτλο «Λοιπές διατάξεις») του νόμου 3858/1-7-2010 με θέμα «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη διασυνοριακή πτώχευση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102),

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1112/14.07.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων

Aρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.