logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1001/31.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1206/30.12.2010

on .

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα προς την υπηρεσία μας και προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, σε ότι αυτές αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1208/29.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Γενικά

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1205/29.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων

Με τις υφιστάμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 ορίζεται ότι τα συντασσόμενα από την 1η Ιανουαρίου 2011 συμβολαιογραφικά έγγραφα, με τα οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δυο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της πρώτης εφαρμογής της διάταξης, για το έτος 2010. Το ίδιο πιστοποιητικό απαιτείται και για τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία των συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1199/28.12.2010

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1202/27.12.2010

on .

ΘΕΜΑ:Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α723-4-2010), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994,το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν κλπ. Επομένως οι δαπάνες διοδίων καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό εφόσον προσκομισθούν οι αποδείξεις που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1198/27.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από τη σύνταξη απογραφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1192/21.12.2010

on .

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

Με αφορμή την υποβολή γραπτών αιτημάτων φορολογουμένων και ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ. που προκύπτουν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1188/21.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011.

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2011, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 και την πιο κάτω φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1187/21.12.2010

on .

Θέμα: « Χορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1186/21.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Σε συνέχεια της με αρ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1190/20.12.2010

on .

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών, μέσω αντιπροσώπων - πωλητών (dealers), περιστασιακά ή μη απασχολούμενων, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1189/20.12.2010

on .

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

Α. Έννοια «λαϊκής αγοράς» - Πεδίο εφαρμογής.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1183/16.12.2010

on .

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών

Με αφορμή προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πράξη και με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων ΦΠΑ αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1182/16.12.2010

on .

Θέμα: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 188/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1181/14.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1-11 του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’65/06.05.2010) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1180/13.12.2010

on .

Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1179/07.12.2010

on .

ΘEMA: Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, συνδεδεμένων με τις αντλίες.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα και συμπληρωματικά των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010 για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σημειώνοντας ότι όλες οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 ενσωματωμένων στις αντλίες, οι οποίοι εκδίδουν αυτόματα την απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) με το πέρας του γεμίσματος, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4.1. του παρόντος.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1177/07.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Προθεσμίες και λοιπά θέματα περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1174/26.11.2010 και ύστερα και από την απόφαση ΠΟΛ.1175/29.11.2010, με την οποία παρατάθηκαν ορισμένες προθεσμίες και ρυθμίστηκαν θέματα των διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, σας αποστέλλουμε συνημμένα επικαιροποιημένο πίνακα των καταληκτικών ημερομηνιών των πιο πάνω διαδικασιών περαίωσης, ο οποίος και παρακαλούμε όπως με μέριμνα των προϊσταμένων αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Υπηρεσιών.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1168/01.12.2010

on .

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και των αυτοκινήτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τίθενται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές, ως ιδιωτικής χρήσης.

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: